Writers write

9 Tricks to Writing Suspense Fiction

(thank you Sachi)